** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng.

Muốn thế hệ sau xuất hiện tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1, kiểu gen của P sẽ là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

4.

B.

12.

C.

2.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6.

Tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 = (1 : 2 : 1: 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1)(1 : 1) = (1 : 2 : 1)(1 : 2 : 1)(1 : 1) = (1 : 2 : 1)(1 : 1)(1 : 2 : 1) = (1 :1)(1 : 2 : 1)(1 : 2 : 1).

Suy ra kiểu gen của P có thể là 1 trong 6 trường hợp sau:

AaBbDd x AaBbdd, AaBbDd x AaBbDD.

AaBbDd x AabbDd, AaBbDd x AaBBDd

AaBbDd x aaBbDd, AaBbDd x AABbDd

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...