"Biết A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng, các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp.Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể."

Số lượng chuột ở từng kiểu gen khi đạt trạng thái cân bằng:

A.

AA = 2880; Aa = 3840; aa = 1280.

B.

AA = 6480; Aa = 1440; aa = 80. 

C.

AA = 2000; Aa = 4000.

D.

AA = 2500; Aa = 1000; aa = 100.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...