** Biết A: Quả tròn       B: Quả đỏ           D: Hạt to

          a: Quả bầu        b: Quả vàng        d: Hạt nhỏ.

Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa,bb, Dd) x (aa, Bb, Dd).

Cho rằng 3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng, F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình thì sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên?

A.

2.

B.

1.

C.

3.

D.

Không có phép lai nào.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...