** Biết: A: Quả dài; a: Quả ngắn; B: Quả ngọt; b: Quả chua. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

Đem F1 dị hợp 2 cặp gen giao phối với cây khác chưa biết kiểu gen thu được F2 có 9 cây quả ngắn, ngọt : 6 quả dài, ngọt : 4 quả dài, chua : 1 quả ngắn, chua. Kiểu gen của 2 cá thể và tần số hoán vị gen là:

A.

; tần số 20%.

B.

; tần số 30%.

C.

; tần số 30%.

D.

; tần số 40%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

; tần số 20%.

Tính trạng kích thước quả phân li 1 : 1 → F1: Aa x aa.

Tính trạng vị quả phân li: → F1: Bb x Bb.

F1: (Aa, Bb) x (aa, Bb) → F2 xuất hiên 5% .

5%  giao tử ab x 10% giao tử ab. Suy ra kiểu gen F1;

Tần số hoán vị gen bằng 10% . 2 = 20%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...