** Biết: A: Quả dài; a: Quả ngắn; B: Quả ngọt; b: Quả chua. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

Cho tự thụ F1 dị hợp 2 cặp gen thu được 4 loại kiểu hình trong đó 4% cây quả ngắn, chua. F1 có kiểu gen và tần sổ hoán vị là:

A.

; tần số 40%.

B.

; tần số 20%.

C.

; tần số 40%.

D.

; tần số 30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

; tần số 40%.

F1: (Aa, Bb) x (Aa, Bb) → F2 có 4% .

4%  = 20% giao tử ♀F1 tạo loại giao tử ab = 20% < 25%. Đây là loại giao tử hoán vị.

Suy ra kiểu gen F1: ,  tần số hoán vị gen bằng: 20% . 2 = 40%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...