Biết a = ln2, b = ln5 thì ln400 tính theo a, b bằng:

A.

2a + 4b

B.

4a + 2b

C.

8ab

D.

b2 + a4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...