Biết $^{235}U$ có thể bị phân hạch theo phản ứng sau: $_{0}^{1}n+_{92}^{235}U\to _{53}^{139}I+_{39}^{94}Y+3_{0}^{1}n$. Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: ${{m}_{U}}=234,99332u$; ${{m}_{n}}=1,0087u$; ${{m}_{I}}=138,8970u$; ${{m}_{Y}}=93,89014u$; $1\,u{{c}^{2}}=931,5\,\,MeV$. Nếu có một lượng hạt nhân $^{235}U$ đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho ${{10}^{10}}$ hạt $^{235}U$phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân notron là $k=2$. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyển đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu):

A. 175,85 MeV
B. $11,{{08.10}^{12}}\,\,MeV$
C. $5,{{45.10}^{13}}\,\,MeV$
D. $8,{{79.10}^{12}}\,\,MeV$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...