** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được F1 đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn.

Sự di truyền của cả hai cặp tính trạng được chi phối bởi quy luật nào?

A.

Hoán vị gen.

B.

Phân li độc lập.

C.

Tương tác bổ trợ.

D.

Liên kết gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Liên kết gen.

F1 (Aa, Bb) x (Aa, Bb) → F2 có 3 loại kiểu hình tỉ lệ xấp xỉ 1 : 2 : 1 = 4 = 2 x 2. Suy ra cả hai cặp tính trạng được chi phối bởi quy luật liên kết gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...