Biện pháp nào sau đây không tạo được ưu thế lai đời F1?

I. Lai xa.

II. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết.

III. Lai tế bào sinh dưỡng.

IV. Lai xa kèm đa bội hóa.

V. Lai phân tích.

VI. Lai khác dòng.

VII. Lai kinh tế.

Phương án đúng là:

A.

I, II, IV, V và VI.

B.

II, III, IV và VII.

C.

II và V.

D.

I, II, III, IV và V.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...