Biện pháp nào sau đây không tạo được ưu thế lai đời F1?

I. Lai xa.

II. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết.

III. Lai tế bào sinh dưỡng.

IV. Lai xa kèm đa bội hóa.

V. Lai phân tích.

VI. Lai khác dòng.

VII. Lai kinh tế.

Phương án đúng là:

A.

I, II, IV, V và VI.

B.

II, III, IV và VII.

C.

II và V.

D.

I, II, III, IV và V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

II và V.

II. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết.

V. Lai phân tích.

Tự thụ phấn và giao phối cận huyết sẽ tăng thể đồng hợp và giảm thể dị hợp, còn lai phân tích là phép lai ngược để tìm ra kiểu gen của bố mẹ chứ không phải là phép lai tạo ưu thế của thể dị hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...