Biện pháp nào sau đây không tạo được ưu thế lai đời F1?

I. Lai xa.

II. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết.

III. Lai tế bào sinh dưỡng.

IV. Lai xa kèm đa bội hóa.

V. Lai phân tích.

VI. Lai khác dòng.

VII. Lai kinh tế.

Phương án đúng là:

A.

I, II, IV, V và VI.

B.

II, III, IV và VII.

C.

II và V.

D.

I, II, III, IV và V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...