Biện pháp nào làm tăng hiệu suất tổng hợp SO3 từ SO2 và O2 trong công nghiệp ? Biết phản ứng tỏa nhiệt. (a) Thay O2 không khí bằng O2 tinh khiết. (b) Tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp. (c) Thêm xúc tác V2O5. (d) Tăng nhiệt độ để tốc độ phản ứng.

A. (b), (c).
B. (a), (b).
C. (a).
D. (a), (b), (c), (d).
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...