Biển Đông nằm trong khoảng vĩ độ và kinh độ nào?

A.

Khoảng từ vĩ độ 30B đến 260B, kinh độ 1000 Đ đến 1210 Đ.

B.

Khoảng từ vĩ độ 50B đến 240B, kinh độ 1050 Đ đến 1240 Đ.

C.

Khoảng từ vĩ độ 80B đến 300B, kinh độ 1070 Đ đến 1280 Đ.

D.

Khoảng từ vĩ độ 100B đến 300B, kinh độ 1070 Đ đến 1300 Đ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khoảng từ vĩ độ 30B đến 260B, kinh độ 1000 Đ đến 1210 Đ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...