Biển Đông nằm trong khoảng vĩ độ và kinh độ nào?

A.

Khoảng từ vĩ độ 30B đến 260B, kinh độ 1000 Đ đến 1210 Đ.

B.

Khoảng từ vĩ độ 50B đến 240B, kinh độ 1050 Đ đến 1240 Đ.

C.

Khoảng từ vĩ độ 80B đến 300B, kinh độ 1070 Đ đến 1280 Đ.

D.

Khoảng từ vĩ độ 100B đến 300B, kinh độ 1070 Đ đến 1300 Đ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...