Biển Đông là một biển lớn đứng hàng thứ mấy trong số các biển trên thế giới?

A.

Hàng thứ 2.

B.

Hàng thứ 3.

C.

Hàng thứ 4.

D.

Hàng thứ 5.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...