Biến động di truyền là hiện tượng nào sau đây?

A.

Kiểu gen của một cá thể nào đó đột ngột biến đổi.

B.

Rối loạn cơ chế phân li NST trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.

C.

Tần số tương đối các alen trong một quần thể vì nguyên nhân nào đó mà biến đổi một cách đột ngột.

D.

Xảy ra đột biến gen với tần số cao trong một quần thể nào đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tần số tương đối các alen trong một quần thể vì nguyên nhân nào đó mà biến đổi một cách đột ngột.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...