Biến đổi ở một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là:

A. đột biến gen.
B. thể đột biến.
C. đột biến.
D. đột biến điểm.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...