Biến đổi hoá học nào sau đây được gọi là sự khử?

A.

Mg  Mg2+ + 2e.

B.

S2- S + 2e.

C.

Cr2+  Cr3+ + 1e.

D.

Al3+ + 3e  Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Al3+ + 3e  Al.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...