Biến đổi biểu thức hàm số thành biểu thức hàm số lẻ của Y theo X và xác định tâm đối

xứng I. Kết quả nào sau đây là đúng?

A.

I(1 ; 0) và  

B.

I(1 ; 1) và 

C.

I(1 ; -1) và 

D.

Một kết quả khác

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...