Biến đổi biểu thức hàm số thành biểu thức hàm số lẻ của Y theo X và xác định tâm đối

xứng I. Kết quả nào sau đây là đúng?

A.

I(1 ; 0) và  

B.

I(1 ; 1) và 

C.

I(1 ; -1) và 

D.

Một kết quả khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I(1 ; 0) và  

 

Hàm số có dạng (với X = x - 1 và Y = y) là biểu thức hàm số lẻ của Y theo X nên đồ thị nhận tâm

đối xứng I có tọa độ (x ; y) thỏa mãn X = 0 = x - 1, Y = 0 = y hay I(1 ; 0). 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...