Biến đổi biểu thức hàm số thành biểu thức hàm số lẻ của Y theo X và xác định tâm đối

xứng I. Kết quả nào sau đây là đúng?

A.

I(1 ; 0) và  

B.

I(1 ; 1) và 

C.

I(1 ; -1) và 

D.

Một kết quả khác

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...