Biên độ một dao động điều hoà bằng 0,5 (m). Trong thời gian 5 chu kì dao động, vật đi được quãng đường bằng:

A.

s = 10 (m).

B.

s = 2,5 (m).

C.

s = 0,5 (m).

D.

s = 4 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quãng đường vât đi được trong mỗi chu kì là ST=4A 

=> quãng đường đi được sau 5T là S = 20.A = 10m

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...