Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào:

A.

Cách kích thích cho vật dao động.

B.

Cách chọn trục tọa độ.

C.

Cách chọn gốc thời gian.

D.

Viết phương trình dao động x dưới dạng hàm sin hay cosin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cách kích thích cho vật dao động.

Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào cách kích thích tho vật dao động.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...