Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:

A.

Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B.

Hệ số lực cản môi trường tác dụng lên vật.

C.

Pha ban đầu của ngoại lực tác dụng lên vật.

D.

Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Pha ban đầu của ngoại lực tác dụng lên vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...