Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen HbA → HbS. Cơ thể mang gen đột biến bị giảm sức sống nếu có kiểu gen dị hợp, có thể tử vong khi gen này ở trạng thái đồng hợp tử về alen đột biến (HbS/ HbS). Tuy nhiên, trong trường hợp có bệnh sốt rét thì tỉ lệ sống sót cao nhất thuộc về kiểu gen dị hợp. Một quần thể (P) có tần số alen HbA = 0,8, HbS = 0,2. Trong các phát biểu về quần thể này, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Muỗi truyền bệnh sốt rét đồng thời làm lây lan bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm trong quần thể.

(2) Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F2là 0,64 HbA/HbA + 0,32 HbA/HbS + 0,04 HbS/HbS = 1.

(3) Người có kiểu gen HbS/ HbS thì tất cả các hồng cầu dễ vỡ, dễ dồn lại gây tắc mạch.

(4) Khi có dịch sốt rét thì tần số alen HbA tăng.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...