Bể A có thể tích $3\frac{{33}}{{10000}}{m^3};$ bể B có thể tích $3,33{m^3};$ bể C có thể tích $3330d{m^3};$ bể D có thể tích $3,033{m^3}.$ Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A.

Bể B và bể C có thể tích bằng nhau

B.

Bể A và bể D có thể tích bằng nhau

C.

Bể B có thể tích lớn hơn bể C

D.

Bể A có thể tích lớn hơn bể D

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $3\frac{{33}}{{10000}}{m^3} = 3,0033{m^3}$ $3330d{m^3} = 3,33{m^3}$ Ta có: $3330d{m^3} = 3,33{m^3} > 3,033{m^3} > 0,0033{m^3}$ Vậy khẳng định đúng là: “Bể B và bể C có thể tích bằng nhau”.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...