Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc

+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới

A.

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C.

“Đường cách mệnh”

D.

Tất cả cùng đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

“Đường cách mệnh”

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...