Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

-2 < x < 0

B.

C.

x > 4

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...