Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

 

A.

x ≤ 2 -  hay x ≥ 2 + 

B.

x ∈ [-2 ; 2]

C.

x ≤ -2 hay x ≥ 2 

D.

Một kết quả khác

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...