Bất phương trình logx(x2 + x - 2) > 1 có tập nghiệm là:

A.

(-∞ ; -) ∪ ( ; +∞)

B.

(1 ; )

C.

( ; +∞)

D.

 (4 ; +∞)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...