Bất phương trình: logx(5x2 - 8x + 3) > 2 (1) có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

x > 

B.

C.

D.

Bất phương trình vô nghiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

⇔ 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...