Bất phương trình: logx(5x2 - 8x + 3) > 2 (1) có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

x > 

B.

C.

D.

Bất phương trình vô nghiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

⇔ 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...