Bất phương trình img1 có tập nghiệm là

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C +) Trên img1, bpt đã cho trở thành img2 (loại). +) Trên img3, bpt đã cho trở thành img4 (loại). +) Trên img5, bpt đã cho trở thành img6 (nhận). Vậy tập nghiệm cần tìm là img7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...