Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ?

A.

B.

C.

x ≤ 16

D.

0 ≤ x ≤ 16

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...