Bất phương trình img1 có nghiệm đúng với mọi img2khi  

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  Đặt img1 TH1. img2. img3img4. Vậy img5 không thỏa yêu cầu bài toán. TH2. img6. img7img8img9  Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...