Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của?

A. Công dân nam từ 17 tuổi trở lên.
B. Công dân nam từ 18 tuổi trở lên.
C. Công dân từ 20 tuổi trở lên.
D. Mọi công dân Việt Nam.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...