Báo Thanh niên ra số đầu tiên vào thời gian nào?

A.

Ngày 9 - 7 - 1925

B.

Ngày 2 1 - 6 - 1925.

C.

Ngày 21 - 6 - 1927.

D.

Ngày 9 - 7 - 1927.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 2 1 - 6 - 1925.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...