Bao nhiêu nhận định không đúng về hô hấp ở động vật: I. Phổi chim có hệ thống ống khí và túi khí, sự trao đổi khí thực hiện tại các túi khí. II. Sự trao đổi khí ở côn trùng thực hiện qua bề mặt ống khí. III. Sự trao đổi khí ở người thực hiện tại khí quản và bề mặt phế nang. IV. Sự trao đổi khí ở chim thực hiện qua bề mặt ống khí.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...