Bao nhiêu nhận định không đúng về hô hấp ở động vật: I. Phổi chim có hệ thống ống khí và túi khí, sự trao đổi khí thực hiện tại các túi khí. II. Sự trao đổi khí ở côn trùng thực hiện qua bề mặt ống khí. III. Sự trao đổi khí ở người thực hiện tại khí quản và bề mặt phế nang. IV. Sự trao đổi khí ở chim thực hiện qua bề mặt ống khí.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...