Báo chí cách mạng có vai trò như thế nào trong các phong trào của cuộc vận động dân sinh, dân chủ thời kì 1936 - 1939?

A.

Tuyên truyền, vận động cho các phong trào lớn.

B.

Phổ biến, tuyên truyền cho các phong trào lớn.

C.

Đi đầu trong các phong trào lớn.

D.

Mũi xung kích của các phong trào lớn

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mũi xung kích của các phong trào lớn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...