Bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới không được biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?

1. Vật chất di truyền của mọi sinh vật đều là axit nuclêic (ADN, ARN).

2. ADN các loài đều được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit là ađênin (A), timin (T), guanin (G) và xitôzin (X).

3. Quá trình dịch mã không giống nhau ở các loài có mức độ tiến hóa khác nhau.

4. Mã di truyền của mọi sinh vật có đặc điểm tương tự và đặc biệt là tính phổ biến của nó.

Phương án đúng là:

A.

3, 4.

B.

3.

C.

1, 3.

D.

1, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3.

Quá trình dịch mã không giống nhau ở các loài có mức độ tiến hóa khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...