Bằng chứng tế bào học nào sau đây góp phần giải thích về nguồn gốc chung của sinh giới?

1. Tế bào là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sinh vật.

2. Tế bào thực vật có lục lạp và màng xenlulôzơ còn ở tế bào động vật thì không.

3. Tế bào các loài đều có thành phần hóa học và có nhiều đặc điểm cấu trúc tương tự.

4. Cơ sở của sinh sản dựa vào quá trình phân bào.

Phương án đúng là:

A.

1, 3, 4.

B.

1, 2, 3, 4.

C.

2.

D.

3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1, 3, 4.

Tế bào là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sinh vật.

Tế bào các loài đều có thành phần hóa học và có nhiều đặc điểm cấu trúc tương tự.

Cơ sở của sinh sản dựa vào quá trình phân bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...