Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chĩ thị Toàn dân kháng chiến khi nào?

A.

Ngày 22 - 12 - 1946.

B.

Ngày 20 - 12 - 1946.

C.

Ngày 12 - 12 - 1946.

D.

Ngày 18 - 12 - 1946.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 12 - 12 - 1946.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...