Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chĩ thị Toàn dân kháng chiến khi nào?

A.

Ngày 22 - 12 - 1946.

B.

Ngày 20 - 12 - 1946.

C.

Ngày 12 - 12 - 1946.

D.

Ngày 18 - 12 - 1946.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...