Ban Thường vụ Trung ương Đảng chọn giải pháp “hòa để tiến” khi nào?

A.

Ngày 3 - 3 - 1946.

B.

Ngày 28 - 2 - 1946.

C.

Ngày 6 - 3 - 1946

D.

Ngày 2 - 3 - 1946

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...