Bắn phá hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ đứng yên bằng một hạt α thu được hạt proton và một hạt nhân Oxi. Cho khối lượng của các hạt nhân mn = 13,9992u; mα = 4,0015u; mP = 1,0073u; m0 = 16,9947u; 1u = 931 MeV/c2. Phản ứng trên

A. thu 1,39.10-6 MeV.
B. tỏa 1,21 MeV.
C. thu 1,21 MeV.
D. tỏa 1,39.10-6 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...