Bắn phá hat anpha vào hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ đang đứng yên tạo ra proton và ${}_{8}^{17}O$. Phản ứng thu năng lượng 1,52 MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vecto vận tốc. Động năng của hạt anpha (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối của nó) bằng bao nhiêu?

A. 1,36 MeV
B. 1,65 MeV
C. 1,95 MeV
D. 1,56 MeV
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...