Ban lãnh đạo Trung ương Đảng được tổ chức vào thời gian nào?

A.

Tháng 6 - 1932.

B.

Năm 1932.

C.

Cuối năm 1933.

D.

Đầu năm 1934.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...