Bán kính của quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử Hiđro được xác định bằng công thức nào sau đây?

A.

rn = n2r0, với r0 = 5,2.10-11 m và n = 1, 2, 3...

B.

, với r0 = 5,2.10-11 m và n = 1, 2, 3...

C.

rn = nr0, với r0 = 5,2.10-11 m và n = 1, 2, 3...

D.

, với r0 = 5,2.10-11 m và n = 1, 2, 3...

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

rn = n2r0, với r0 = 5,2.10-11 m và n = 1, 2, 3...

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...