Bắn hạt nhân a có động năng 18 MeV vào hạt nhân $_{7}^{14}N$ đứng yên ta có phản ứng $_{2}^{4}He+_{7}^{14}N\to _{1}^{1}p+_{8}^{17}X$. Biết các hạt nhân sinh ra cùng vectơ vận tốc. Cho ${{m}_{\alpha }}=4,0015u$; ${{m}_{p}}=1,0072u$; ${{m}_{N}}=13,9992u$; ${{m}_{O}}=16,9947u$; cho $1\,\,u=931,5\,\,{MeV}/{{{c}^{2}}}\;$. Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị là bao nhiêu?

A. 0,9394 MeV.
B. 12,486 MeV.
C. 15,938 MeV.
D. Đáp số khác.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...