Bắn hạt α vào hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ ta có phản ứng: ${}_{7}^{14}N+\alpha \to {}_{8}^{17}P+p$. Nếu các hạt sinh ra có cùng vận tốc v. Tính tỉ số của động năng của các hạt sinh ra và các hạt ban đầu là

A. 3/4.
B. 2/9.
C. 1/3.
D. 5/2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...