Bắn hạt α có động năng Kα = 4 MeV vào hạt nhân nitơ ${}_{7}^{14}N$ đang đứng yên thu được hạt proton và hạt X. Cho mα = 4,0015u, mX = 16,9947u, mN = 13,9992u, mN = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Biết rằng hai hạt sinh ra có cùng vận tốc thì động năng hạt prôtôn có giá trị là

A. KP = 0,156 MeV.
B. KP = 0,432 MeV.
C. KP = 0,187 MeV.
D. KP = 0,3 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...