Ban đầu có một mẫu Po206 nguyên chất, sau một thời gian phóng xạ α và chuyển thành hạt nhân chì Pb206 bền với chu kì bán rã 138 ngày. Xác định tuổi của mẫu chất trên biết rằng tại thời điểm khảo sát thì tỉ sổ giữa khối lượng của Pb và Po có trong mẫu là 0,4:

A.

68 ngày.

B.

69 ngày.

C.

67 ngày.

D.

66 ngày.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

68 ngày.


Khối lượng chì được tạo thành sau thời gian t:

mPb =

Khối lượng Poloni còn lại trong mẫu sau thời gian t: mPo = m0(Po).e-λt

Tỉ số khối lượng: = 1,408

λt = .t = ln1,408 t ≈ 68 ngày.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...