Ban đầu có một mẫu Po206 nguyên chất, sau một thời gian phóng xạ α và chuyển thành hạt nhân chì Pb206 bền với chu kì bán rã 138 ngày. Xác định tuổi của mẫu chất trên biết rằng tại thời điểm khảo sát thì tỉ sổ giữa khối lượng của Pb và Po có trong mẫu là 0,4:

A.

68 ngày.

B.

69 ngày.

C.

67 ngày.

D.

66 ngày.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

68 ngày.


Khối lượng chì được tạo thành sau thời gian t:

mPb =

Khối lượng Poloni còn lại trong mẫu sau thời gian t: mPo = m0(Po).e-λt

Tỉ số khối lượng: = 1,408

λt = .t = ln1,408 t ≈ 68 ngày.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...